Έρευνα και ανάπτυξη

Τηλε-Άσκηση σε post-COVID-19 ασθενείς

Sports | Free Full-Text | Tele-Exercise in Non-Hospitalized versus Hospitalized Post-COVID-19 Patients (mdpi.com)

Τα προγράμματα τηλε-πνευμονικής αποκατάστασης έχουν ευεργετική επίδραση σε post-COVID-19 ασθενείς και ιδιαίτερα σε άτομα που έχουν νοσηλευτεί. Τα ευρήματα της μελέτης δίνουν έμφαση στην ανάγκη αντιμετώπισης και αποκατάστασης COVID-19 ασθενών με εξατομικευμένα προγράμματα. Τα αποτελέσματά μας υποστηρίζουν μια σαφή διαφορά στις ανάγκες και την προσαρμογή των διαφορετικών ομάδων σοβαρότητας και ενδεχομένως αυτό της διάρκειας παρακολούθησης των προγραμμάτων αποκατάστασης στο πλαίσιο του long-COVID-19. Ένα σημαντικό εύρημα της μελέτης μας είναι ότι η τηλε-άσκηση παρέχει ευεργετική επίδραση και θα μπορούσε να αποτελέσει μια οικονομικά αποδοτική και δυνητικά ευρέως διαδεδομένη εναλλακτική λύση στην πρακτική της αποκατάστασης.