Έρευνα και ανάπτυξη

Μη εποπτευόμενη πνευμονική αποκατάσταση σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με λοίμωξη SARS-CoV-2

JPM | Free Full-Text | Eight Weeks Unsupervised Pulmonary Rehabilitation in Previously Hospitalized of SARS-CoV-2 Infection (mdpi.com)

Διερευνήσαμε τις επιδράσεις ενός προγράμματος πνευμονικής αποκατάστασης 8 εβδομάδων χωρίς επίβλεψη σε ασθενείς που είχαν νοσηλευτεί στο παρελθόν με COVID-19. Καταγράψαμε σημαντικές μεταβολές στις αιμοδυναμικές παραμέτρους, όπως ο κορεσμός οξυγόνου, η συστολική αρτηριακή πίεση, ο καρδιακός ρυθμός και η δύσπνοια κατά τη διάρκεια 6 MWT, στην αντιοξειδωτική ικανότητα, στη σύνθεση του σώματος και στην ποιότητα του ύπνου. Σύμφωνα με αυτό, προτείνουμε ότι η μη επιβλεπόμενη πνευμονική αποκατάσταση θα μπορούσε να είναι μια αποτελεσματική και ευεργετική πρακτική για την προώθηση της άσκησης και της αποκατάστασης των συμπτωμάτων σε post-COVID-19 ασθενείς, καθώς και μια νέα προσέγγιση όσον αφορά τη θεραπεία της επίμονης κόπωσης που προκαλείται από τη λοίμωξη SARS-CoV-2.