Έρευνα και ανάπτυξη

Εποπτευόμενη έναντι μη εποπτευόμενης πνευμονική αποκατάσταση σε ασθενείς με πνευμονική εμβολή: Μια πολύτιμη εναλλακτική λύση στην εποχή του COVID

JFMK | Free Full-Text | Supervised Versus Unsupervised Pulmonary Rehabilitation in Patients with Pulmonary Embolism: A Valuable Alternative in COVID Era (mdpi.com)

Ευρήματα της μελέτης δείχνουν πως η πνευμονική αποκατάσταση (ΠΑ) έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην ποιότητα ζωής και στην ποιότητα του ύπνου σε ασθενείς με πνευμονική εμβολή (ΠΕ). Επίσης εμφανίζεται τάση βελτίωσης των δεικτών που σχετίζονται με τη ικανότητα για άσκηση ενώ δεν παρατηρούνται διαφορές μεταξύ των ομάδων (μη εποπτευόμενη έναντι δια ζώσης) ΠΑ. Η μη εποπτευόμενη ΠΑ μπορεί να είναι μια εφικτή εναλλακτική λύση, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της για την ΠΕ και τον αυξημένο επιπολασμό της ΠΕ λόγω του COVID-19. Χρειάζεται μια μεγαλύτερη μελέτη για την επέκταση αυτών των παρατηρήσεων και την παροχή αποδείξεων για τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις της ΠΕ και την επιβεβαίωση των ευρημάτων.