Έρευνα και ανάπτυξη

Βελτιώνουν τα προγράμματα πνευμονικής αποκατάστασης τους ασθενείς με ΧΑΠ μετά την έξοδο από το νοσοκομείο λόγω παρόξυνσης ; Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση.

Η πνευμονική αποκατάσταση που παρέχεται σε ασθενείς με ΧΑΠ μετά την έξοδο από το νοσοκομείο λόγω παρόξυνσης έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των επανεισαγωγών στο νοσοκομείο και τη βελτίωση της ικανότητας άσκησης των ασθενών. Επιπλέον βελτιώνεται η ποιότητα ζωή των ασθενών, μειώνεται η δύσπνοια και δεν παρουσιάζονται ανεπιθύμητα συμβάντα που σχετίζονται με την άσκηση.

Περισσότερα για αυτή την μελέτη μπρορείτε να διαβάσεται στο ακόλουθο link

Do pulmonary rehabilitation programmes improve outcomes in patients with COPD posthospital discharge for exacerbation: a systematic review and meta-analysis | Thorax (bmj.com)